આખું આકાશ મળ્યું કેટલું…-સુરેશ દલાલ

મને લાગે નહીં ક્યાંય કશું એકલું,

મને મારું એકાન્ત ગમે એટલું !

.

કોઈ ઊડતો આવે છે સૂર પંખીની જેમ,

હળુ હળુ વાય હવા : પૂછે છે : “કેમ ?”

મને સારું લાગે છે હવે એટલું :

મને મારું એકા ન્ત ગમે એકલું !

.

લીલું પંપાળે છે પગને આ ઘાસ,

બાંધે છે નાતો અહીં ફૂલની સુવાસ.

હાશ ! આખું આકાશ મળ્યું કેટલું….

મને લાગે નહીં ક્યાંય કશું એકલું !

.

( સુરેશ દલાલ )

4 thoughts on “આખું આકાશ મળ્યું કેટલું…-સુરેશ દલાલ

  1. To be alone is beautiful but to be lonely is ugly. When we are alone, we merge with the existence, the nature and that fills us with love and ecstasy. But when we are lonely, we get frustrated and discarded by the others. Sureshbhai sings this song from the state of aloneness, when he experienced the heart filled with love.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.