ઈતિહાસ લાગે – મીરા આસિફ

જટા જો હું બાંધુ તો કૈલાસ લાગે

છતાં જિંદગી કેમ વનવાસ લાગે

.

પુરાતન સમયમાં નવા રંગ ભરવા

કલમ જો ઉઠાવું તો ઈતિહાસ લાગે

.

ભણેલોય માણસ અભણ થઈ ગયો કાં ?

મનોમન વિચારું તો અભ્યાસ લાગે

.

વિખેરી રહ્યો છું ભરમની સમાધિ

મને આ જગત સાવ આભાસ લાગે

.

ઘણીવાર એવુંય લાગે છે મીરાં

લખું તમને કાગળ ને સહવાસ લાગે

.

અણીદાર આસિફ ભલે તીર છોડે

વીંધાતું નથી કંઈ ને ડંફાસ લાગે

.

( મીરા આસિફ )

Share this

3 replies on “ઈતિહાસ લાગે – મીરા આસિફ”

 1. Mira Ashif’s Rachana is really nice ,,I liked it !
  I was touched by the ending lines……
  The Gazalik Arrows seem like “pride” of Mira…..is this not the fear of so many ? A Poet writes for the Happiness..but some think the Poet is “showing off”
  DR. CHANDRAVADAN MISTRY (Chandrapukar)
  Heenben..you used to be on Chandrapukar before..not seen you for a long time, Hope to see you soon.
  Inviting the Readers too !

 2. Mira Ashif’s Rachana is really nice ,,I liked it !
  I was touched by the ending lines……
  The Gazalik Arrows seem like “pride” of Mira…..is this not the fear of so many ? A Poet writes for the Happiness..but some think the Poet is “showing off”
  DR. CHANDRAVADAN MISTRY (Chandrapukar)
  Heenben..you used to be on Chandrapukar before..not seen you for a long time, Hope to see you soon.
  Inviting the Readers too !

 3. Mira Ashif’s Rachana is really nice ,,I liked it !
  I was touched by the ending lines……
  The Gazalik Arrows seem like “pride” of Mira…..is this not the fear of so many ? A Poet writes for the Happiness..but some think the Poet is “showing off”
  DR. CHANDRAVADAN MISTRY (Chandrapukar)
  Heenben..you used to be on Chandrapukar before..not seen you for a long time, Hope to see you soon.
  Inviting the Readers too !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.