ન ક્યાંયનો રાખ્યો – રાજેશ વ્યાસ “મિસ્કીન”

અછડતા એના ઈશારે ન ક્યાંયનો રાખ્યો,

આ ઝાંખીપાંખી સવારે ન ક્યાંયનો રાખ્યો.

.

વધી શકાય ના, આગળ વળાય ના પાછા,

સફરના છેલ્લા ઉતારે ન ક્યાંયનો રાખ્યો.

.

બધું જ પારકું લાગે શું દેહ કે દરિયો ?

મૂકીને એણે કિનારે ન ક્યાંયનો રાખ્યો.

.

નકારતો જ ગયો મ્હારા તપતા સૂરજને,

ગ્રહ-નક્ષત્ર-સિતારે ન ક્યાંયનો રાખ્યો.

.

ભલા ન પૂછ કેમ અવળો દોરવાયો છું ?

વિચાર્યું એ જ વિચારે ન ક્યાંયનો રાખ્યો.

.

ભરી શકું ન એક ડગલું કેવી પરવશતા ?

સતત આ એના સહારે ન ક્યાંયનો રાખ્યો.

.

પછીથી સાવ અંધકારમય જગત લાગ્યું,

ઉછીના કોઈ ઝગારે ન ક્યાંયનો રાખ્યો.

.

હ્રદયના હાલ હ્રદયવાલા સમજશે મિસ્કીન,

મળીને ભૂલી જનારે ન ક્યાંયનો રાખ્યો.

.

( રાજેશ વ્યાસ “મિસ્કીન” )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.