નક્કી કર – શ્યામલ મુનશી

માર્ગ બતાવે છે કે એ મારે છે ઠોકર, નક્કી કર

તારી સામે છે તે ઈશ્વર છે કે પથ્થર, નક્કી કર

.

એક તરફ છે સ્વમાન તારું, બીજી તરફ ખુશામત છે;

નાક તને વ્હાલું છે વ્હાલું કે અત્તર નક્કી કર.

.

શબ્દોથી તું તરી શકે છે, મૌન તને ડુબાડે છે;

લખતાં પહેલાં બેમાંથી શું છે બળવત્તર, નક્કી કર.

.

લઈ હાથમાં પીંછી, ચિત્ર સમયનું દોરે તે પહેલાં;

થઈ હાથની ઉંમર શું, સિત્તેર કે સત્તર, નક્કી કર.

.

તું જીવે છે ? ને બદલે કોઈ પૂછે શું જીવે છે ?

જો આપે તો શું આપે તું એનો ઉત્તર નક્કી કર.

.

( શ્યામલ મુનશી )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.