પાણીને – ખલીલ ધનતેજવી

વાયરો જ્યાં અડે છે પાણીને,

કેવી મસ્તી ચડે છે પાણીને.

.

રોજ ફૂટે છે કૈંક પરપોટા,

ક્યાં કશો ઘા પડે છે પાણીને.

.

આમ નહિતર વમળ ન હોય કદી,

પાણી પોતે નડે છે પાણીને.

.

ગર્મ રેતીમાં શોષવાઈ જતાં,

ક્યાં તરસ આભડે છે પાણીને.

.

જાતમાં ભૂસ્કો મારવા માટે,

ધોધ થાવું પડે છે પાણીને.

.

પાણી, પાણીને મળશે દરિયામાં,

ક્યાં કદી રણ જડે છે પાણીને.

.

આભમાં જઈને ભોંય પર પડવું,

શી રીતે પરવડે છે પાણીને.

.

આંખને ભીંજવે અમસ્તી પણ,

એ રમત આવડે છે પાણીને.

.

( ખલીલ ધનતેજવી )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.