ઓફિસ – ગુણવંત શાહ

ક્યારેક

સ્ટિરિયો પરથી વહેતા

બેગમ અખ્તરના શબ્દોને

ઘૂંટડેઘૂંટડે પીએ છે મારા કાન.

એમ થાય કે

શબ્દો સાથે વહ્યા કરું, બસ વહ્યા કરું

પણ

આ સવાદશ તો થયા

અને

હજી તો મારે … … …

ક્યારેક

ઝરૂખે બેઠો

જોઈ રહું છું શ્રાવણની જલધારા

થાય છે કે

નાહ્યા કરું બસ નાહ્યા કરું

અને

ભીંજવી દઉં મારા કોરાકોરા જીવનને

પણ … … …

 .

( ગુણવંત શાહ )

Share this

2 replies on “ઓફિસ – ગુણવંત શાહ”

  1. tane khabar che heena….kyarek koine kai karvani iichha nathi karanke ene samjay jay che k…have navanava sambandho bandhva nathi, mare tutela dhagao sandhva nathi…khullu aakash have koi dival nahi..haiyu vivash kare evu koi vahal nahi…mare mrugjalthi lochanne aanjava nathi,…have navanava sambandho bandhva nathi-suresh dalal.

  2. tane khabar che heena….kyarek koine kai karvani iichha nathi karanke ene samjay jay che k…have navanava sambandho bandhva nathi, mare tutela dhagao sandhva nathi…khullu aakash have koi dival nahi..haiyu vivash kare evu koi vahal nahi…mare mrugjalthi lochanne aanjava nathi,…have navanava sambandho bandhva nathi-suresh dalal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.