એક આંખમાં – સુરેશ દલાલ

એક આંખમાં ધરતી અને એક આંખમાં આભ

આપણી એવી દ્રષ્ટિ  કે અહીં વસતા શુભ ને લાભ

 .

ફૂલને કેવળ જોયા કરે

વાદળ ઉપર મોહ્યા કરે

કોઈકના સુખમાં હરખ હરખ

ને કોઈના દુ:ખથી રોયા કરે.

 .

આટલું સહજ સહજ થતું હોય તો હૃદય સાફ

આપણી એવી દ્રષ્ટિ  કે અહીં વસતા શુભ ને લાભ

 .

કોરી કોરી ભાવનાઓથી

કોઈનું કદી ચાલશે નહીં

ધન ઊછીનું ચાલશે

પણ અહીં મન ઊછીનું ચાલશે નહીં.

 .

મન-ટૂંકા આ માનવીઓને કરજો પ્રભુ માફ

આપણી એવી દ્રષ્ટિ  કે અહીં વસતા શુભ ને લાભ

 .

( સુરેશ દલાલ )

Share this

4 replies on “એક આંખમાં – સુરેશ દલાલ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.