મારી જિંદગી – કિરીટ ગોસ્વામી

મારી જિંદગી-

રસ્તે રઝળતા

નક્કામાં કાગળિયાં જેવી…

ક્યારેક,

કોઈ નાનકડાં બાળકના હાથમાં

આવી જાઉં

તો

બહુ બહુ તો

રોકેટ બનીને હવામાં જરાવાર ઊડું !

ને

કાં તો હોડકું બનીને તરું

પાણીના નાનકડા પ્રવાહમાં થોડીવાર !

પણ

તેથી શું ?!

આકાશમાં ઊડીને

કે પાણીમાં તરીનેય

મારી ચાહ ક્યાં પૂરી થવાની ?

રખેને

હું, તારા હાથમાં આવી શકું

ને

મારા પર અક્ષરો પાડે પ્રેમનાં…

પણ

રસ્તે રઝળતાં કાગળિયાં પર

પ્રેમનાં અક્ષરો ક્યાંથી પડે ?!

મારી જિંદગી-

સાવ કોરા કાગળ જેવી !

 

( કિરીટ ગોસ્વામી )

Share this

4 replies on “મારી જિંદગી – કિરીટ ગોસ્વામી”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.