આંખમાં અનુરાગ – હરિશ પંડ્યા

આંખમાં અનુરાગ જેવું હોય પણ, ના હોય પણ,

ચાંદમાં પણ દાગ જેવું હોય પણ, ના હોય પણ.

 .

લાકડાંને ક્યાં સુધી સંકોરવાં એ તો કહો,

તાપણીમાં આગ જેવું હોય પણ, ના હોય પણ.

 .

સાંજનાં પંખી બધાં ફરે છે ક્યાં જવા ?

આ  નગરમાં બાગ જેવું હોય પણ, ના હોય પણ.

 .

ધૂળનો ઢગલો ગણીને હાથ નાંખો ના તમે,

રાફડામાં નાગ જેવું હોય પણ, ના હોય પણ.

 .

સૂર્યને જોતાં જ પંખી ગીતને આલાપતાં,

કોઈ એમાં રાગ જેવું હોય પણ, ના હોય પણ.

 .

( હરિશ પંડ્યા )

Share this

2 replies on “આંખમાં અનુરાગ – હરિશ પંડ્યા”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.