સત્વ બોલે – સુધીર પટેલ

.

સમસ્ત સૂણે ખરેખરું કોઈ સત્વ બોલે,

અણુ અણુ સાંભળે, કદી જો અસ્તિત્વ બોલે !

.

કસર કરે ક્યાં જરાય જ્યારે મમત્વ બોલે ?

મગર અનુભવ અલગ થશે જ્યાં જ્યાં સમત્વ બોલે !

 .

નથી ઈજારો અહીં અભિવ્યક્તિ પર કોઈનો,

કમાલ જો કુદરત કરે તો જડત્વ બોલે !

 .

ઘણીય વેળા થઈ જતો શબ્દ સાવ સૂનમૂન,

ઘડી જ એ ધન્ય, મૌનનું જ્યાં મહત્વ બોલે !

 .

સધાય તાદાત્મ્ય હરતરફ કૈં અનેરું ‘સુધીર’,

અહીં પરમ તત્વ સંગ જ્યાં મારું તત્વ બોલે !

 .

( સુધીર પટેલ )

Share this

4 replies on “સત્વ બોલે – સુધીર પટેલ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.