ખાલીખમ – ગૌરવ વટાવવાળા

.

શ્વાસ ને ઉચ્છવાસની વચ્ચેનો ગાળો ખાલીખમ,

આવ-જા કરતો હવાનો એક થેલો ખાલીખમ.

 .

ને વ્યથાઓ પ્યાસની હું શું જણાવું આપને?

હાથમાં આવ્યો હતો એકાદ પ્યાલો ખાલીખમ.

 .

થાય છે આભાસ ત્યાં કોઈ ચહેરાનો હજી,

જો ઉં છું હું જ્યારે જ્યારે એ ઝરૂખો ખાલીખમ.

 .

સ્વપ્ન થઈને આવ યા આંસુ થઈને આવ તું,

કોઈ પણ રીતે ભરી જા મારી આંખો ખાલીખમ.

 .

ડર છે કે મારી તરસ છીપાવતા છીપાવતા

ક્યાંક થઈ ના જાય આખે આખો દરિયો ખાલીખમ.

 .

કોઈની તસવીર હોવી જોઈતી’તી ભીતરે,

નાખે છે ઊંડા નિસાસા દિલની ભીંતો ખાલીખમ.

 .

જળને મુઠ્ઠીમાં પકડવા હાથ મેં બોળ્યો પ્રથમ,

ને પછી આ હાથ જળની બહાર આવ્યો ખાલીખમ.

 .

( ગૌરવ વટાવવાળા )

Share this

6 replies on “ખાલીખમ – ગૌરવ વટાવવાળા”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.