હરિ, સ્વયમ કાં દૂર ? – નીતિન વિ. મહેતા

.

હરિ શબદ છે હોઠવગો,

પણ હરિ, સ્વયમ કાં દૂર ?

હરિ નિકટ આવી બોલે

જીવ, સાંભળવા આતુર

હરિ, સ્વયમ કાં દૂર ?

 .

એના પુનિત પગલે પગલે

પંથ, પરિમલ પામે,

ઝંખે મન દર્શન એ દૈવી,

અખંડ રૂપ, અવિરામે.

હરિ થાય જો, આંખવગા

તો ઝળહળ ઝળહળ નૂર

પણ હરિ, સ્વયમ કાં દૂર ?

 .

હેત વહે ખળખળ ઝરણે,

ને, આતમખૂણે ઓચ્છવ,

ભીતર લગે ભર્યું ભર્યું

અનુરાગ મળે, ભવેભવ,

હરિ થાય જો, હાથવગા

તો, છલકે હૈયે અપાર પૂર

પણ હરિ, સ્વયમ કાં દૂર ?

 .

( નીતિન વિ. મહેતા )

Share this

2 replies on “હરિ, સ્વયમ કાં દૂર ? – નીતિન વિ. મહેતા”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.