સાવ સુક્કા શહેરમાં – દત્તાત્રય ભટ્ટ

.

ભીનાશ લઈને નીકળ્યો છું સાવ સુક્કા શહેરમાં,

લીલાશ લઈને નીકળ્યો છું સાવ સુક્કા શહેરમાં.

 .

આબોહવા સંબંધની જ્યાં તંગ કાયમ હોય છે,

ઢીલાશ લઈને નીકળ્યો છું સાવ સુક્કા શહેરમાં.

 .

જ્યાં ધર્મ જેવા ધર્મ નામે રોજ ઘર્ષણ થાય છે,

ચીકાશ લઈને નીકળ્યો છું સાવ સુક્કા શહેરમાં.

 .

અંધાર જ્યાં વરસે સતત ત્યાં આગિયાની હામથી,

દીવાશ લઈને નીકળ્યો છું સાવ સુક્કા શહેરમાં.

 .

નિષ્પ્રાણ થઈને મૂલ્યનિષ્ઠો હોઠ સીવી જાય છે,

તીખાશ લઈને નીકળ્યો છું સાવ સુક્કા શહેરમાં.

 .

( દત્તાત્રય ભટ્ટ )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.