તો… – રાજેશ ભટ્ટ

.

અત્યારે તું નથી

પણ હું તારામય છું.

હું તને જોઉં છું,

તને વિચારું છું,

તને શ્વસું છું….

બસ ! તું જ તું.

તું આકાશ અને હું એક વિહંગ

મારા ઉડ્ડયનની શક્તિ ઉપરાંત છે

તારો વિસ્તાર.

તારો વિચાર

મને એ રીતે મોહિત કરે છે

જેમ પાંખ ખોલીને બેઠેલા પારેવાને

પ્રથમ વર્ષાની લ્હેરખીઓ

પ્રિયે ! તારા મિલનની એક સાંજ

જો એક જિંદગી રચી દે,

તો….

તારી સાથેની એક જિંદગી

કેટલા જન્મો…?

 .

( રાજેશ ભટ્ટ )

Share this

2 replies on “તો… – રાજેશ ભટ્ટ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.