તને ચાહું છું – ભૂપત વડોદરિયા

.

મારી અંદર હું વસું છું

બસ એક ખૂણામાં

બાકી બધી જગામાં

તારો જ વાસ લાગે છે.

દેહ ભલે મારો ગણું

પ્રાણ તારો જ લાગે છે.

મારો શ્વાસ ચાલે છે એવી રીતે

સતત તારું જ સ્મરણ ચાલે છે !

ધરતી પર તું પગ મૂકે ત્યારે

મને મન થાય છે ધરતી થવાનું

જળપાત્ર તું હોઠે ધરે તો

મન થાય છે જળ થઈ જવાનું !

તું કંઈક બોલે છે ત્યારે

મન થાય છે શબ્દ થઈ જવાનું !

દુનિયા સાથે આમ તો

મારે જૂની અદાવત

ફક્ત તારા જ લીધે મને

દુનિયા વહાલી લાગે છે !

તને ચાહું છું હું મને ચાહવા ખાતર

મને ચાહું છું હું તને ચાહવા ખાતર !

 .

( ભૂપત વડોદરિયા )

Share this

7 replies on “તને ચાહું છું – ભૂપત વડોદરિયા”

  1. Heena ji,
    Realy you are doing a great job for literature.you are giving a new “rachana” when I go through your blog s rachana I feel fresh,even I forget myself.That is your achievement….. thank you very much.

  2. Heena ji,
    Realy you are doing a great job for literature.you are giving a new “rachana” when I go through your blog s rachana I feel fresh,even I forget myself.That is your achievement….. thank you very much.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.