કહાણી – હેમાંગ જોશી

.

પોતપોતાની કહાણી હોય છે,

એક સરખું ક્યાંય પાણી હોય છે ?

 .

સાવ અમથું મન ઊડાઊડ ના કરે,

સ્વપ્નની ચકલી ભરાણી હોય છે.

.

વૃક્ષને મેં એમ કહેતાં સાંભળ્યાં

મૌન સૌથી શ્રેષ્ઠ વાણી હોય છે.

 .

મ્હેક ના પરખાય ઘરમાં ક્યાંય, પણ –

આંગણામાં રાતરાણી હોય છે !

.

છેતરાઈને હસે છે જાત પર,

સજ્જનોની એ કમાણી હોય છે.

 .

( હેમાંગ જોશી )

Share this

6 replies on “કહાણી – હેમાંગ જોશી”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.