કહો કે એકડો ઘૂંટું ! – ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા

.

ગણિતમાં સાવ છું કાચો – કહો કે એકડો ઘૂંટું !

પડું વે’વારમાં પાછો – કહો કે એકડો ઘૂંટું !

 .

જનો કાબિલ છે ભાગાકારમાં-શીખું ગુણાકારો,

પડે ખોટા ગુણાકારો – કહો કે એકડો ઘૂંટું !

 .

પઢાવે બાદબાકીના વડીલો દાખલા અઘરા,

મથું કરવા હું સરવાળો – કહો કે એકડો ઘૂંટું !

 .

ભણાવો દોસ્તીના પાઠો ગુરો ! દ્રષ્ટાંત આપીને,

ન જાણું પ્રેમનો પાડો – કહો કે એકડો ઘૂંટું !

 .

તમે તો લાલ પીળો, વાદળી, મૂળ રંગ સમજાવ્યા,

જવા ભૂલી હવે કાળો – કહો કે એકડો ઘૂંટું !

 .

હિસાબો પાપપુણ્યોના સમજવાની કરું કોશિશ,

રહ્યો વીતી આ જન્મારો – કહો કે એકડો ઘૂંટું !

 .

કિતાબો ન્હોય – દીવાલો, કસોટી ન્હોય-ઘૂંટવાનું,

ન મળતાં એવી શાળાઓ – કહો કે એકડો ઘૂંટું !

 .

( ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા )

Share this

2 replies on “કહો કે એકડો ઘૂંટું ! – ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.