કરીને બંધ – હરીશ પંડ્યા

કરીને બંધ ઘરનાં દ્વાર બેઠા છો તમે શાને,

સહજમાં કેમ માની હાર બેઠા છો તમે શાને.

 .

અરીસો સાવ સૂનો આજ પૂછે છે હવે એવું.,

બનીને આમ નિરાધાર બેઠા છો તમે શાને.

 .

જીવનમાં જીત ને આ હાર બદલાતી રહે કાયમ,

કરો બસ સ્વપ્નને સાકાર બેઠા છો તમે શાને.

 .

પ્રણયમાં જાતને ઓગાળવાનું પણ જરૂરી છે,

સમય તલવારની છે ધાર બેઠા છો તમે શાને.

 .

ફળે છે ભાગ્ય એનું જે કરે છે ચાહ મંઝિલની,

કરો મક્કમ હવે નિર્ધાર બેઠા છો તમે શાને.

 .

( હરીશ પંડ્યા )

Share this

2 replies on “કરીને બંધ – હરીશ પંડ્યા”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.