હાર-જીત – ગાયત્રી ભટ્ટ

સજન ! તમે છે હુકમનું પાનું

ખરા જ ટાણે ખરાખરીમાં પડખે ઊભું છાનુંમાનું

સજન ! તમે છો હુકમનું પાનું

 .

કોઈને પણ ખબર પડે ના એવા ખેલનો દાવ બની છું

કદીયે ના રુઝાયે એવા ઉઝરડાનો ઘાવ બની છું

તમે પીડાને પોંખી મારી પાથરિયું છે પુષ્પ બિછાનું

સજન ! તમે છો હુકમનું પાનું…

 .

સજન, અમે તો વજન વિનાના; વાની વાટે વહી જનારા

શ્વાસ તમારા જરી અડે ને અધ્ધર-પધ્ધર શ્વાસ અમારા

અધ્ધર ઊભા શ્વાસો ભેગું જડી ગયું જીવવાનું બહાનું

સજન ! તમે છો હુકમનું પાનું…

 .

સજન, તમારી સંગ અમે તો માંડી બેઠા એવી બાજી

હાર-જીતને સમાન પલ્લે રાખી થાતાં રાજી રાજી

તમે હશો ને અમે હશું તો ભરાઈ જાશે ખાલી ખાનું…!

સજન ! તમે છો હુકમનું પાનું

 .

ખરા જ ટાણે ખરાખરીમાં પડખે ઊભું છાનુંમાનું

સજન ! તમે છો હુકમનું પાનું

 .

( ગાયત્રી ભટ્ટ )

Share this

4 replies on “હાર-જીત – ગાયત્રી ભટ્ટ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.