દુનિયાદારી છે – ખલીલ ધનતેજવી

દોડાવી હંફાવી મારે એવી દુનિયાદારી છે,

દુનિયા પાસે હું શું માગું દુનિયા ખુદ દુ:ખ્યારી છે.

 .

ચાહો તો અજમાવી જોજો તાકત ને મજબૂરી પણ,

એની પાસે પાવર છે પણ એ માણસ સરકારી છે !

 .

ધીમે ધીમે ઈચ્છઓને ઓછી કરવા બેઠો છું,

બે-ત્રણને તો મારી નાખી, ચોથીની તૈયારી છે !

 .

મારી પાંપણ પલળે ત્યારે ત્યાં કોઈ આંખો લૂછે,

મોતી જેવાં આંસુ મારાં શું ચેપી બીમારી છે !

 .

બંને કાને પૂમડાં ખોસી બેઠા છે ચોકીદારો,

ચારેબાજુ બૂમો ચીસો હાકોટા કિલકારી છે !

 .

તારા ગામે રોકાવાની ઈચ્છા છે પણ શું કરવું,

રસ્તાઓ પગને વળગે છે, આદત પણ વણજારી છે !

 .

આજે તો આ મોસમ નક્કી હાંફી જાશે યાર ખલીલ

ફૂલોની રગરગને આજે ખુશ્બૂએ લલકારી છે !

 .

( ખલીલ ધનતેજવી )

Share this

2 replies on “દુનિયાદારી છે – ખલીલ ધનતેજવી”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.