લાગણીના પૂરને – કૈલાસ અંતાણી

લાગણીના પૂરને ખાળી શકો

એમ દુર્ઘટના તમે ટાળી શકો.

.

છેક ઊંડે જળ સતત વહેતાં રહે,

જો સપાટી શાંત સંભાળી શકો.

.

આમ ચાલ્યા ઊંચકી વહેતી નદી,

વહેણ પાછાં કઈ રીતે વાળી શકો ?

 .

કંઈક અંદરથી જ ભીનાં થઈ જવું,

આંખની ભીતર જરા ભાળી શકો.

 .

શક્ય છે કે પૂરને ખાળી શકો,

પાંપણો નીચે બધું ઢાળી શકો.

.

( કૈલાસ અંતાણી )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.