એક હતું ધંગલ – કમલ વોરા

.

એક હતું ધંગલ

ધંગલનો રાજા એક ત્સિંહ હતો

ત્સિંહ ધંગલના બધ્ધા પ્લાનીઓને થાઈ ધાય…

એટલું બોલતાં બોલતાંમાં તો

વૃદ્ધ હાંફી જાય છે

ફરી શ્વાસ ભેગો કરી બોલે છે

ધંગલના બધ્ધા પ્લાનીઓએ

એક સભા કલી

ત્સિંહનો હુકમ રોજ એક પ્લાની દોઈએ

એક સત્સલું કેય કે

હું રાજાને છેતલું

બધ્ધા પ્લાનીઓએ એને લોયકો

પણ સત્સલું તો ગિયું ત્સિંહ પાસે

અહીં

વારતા અટકી ગઈ કારણ

વૃદ્ધ ભૂલી જાય છે કે

સસલાએ સિંહ પાસે જઈને શું કર્યું

એ ખૂબ યાદ કરવા મથે છે

આંખો ચકળવકળ ઘુમાવે છે

અકળાય છે

પણ એને

આગળનું કંઈ જ યાદ નથી આવતું

અધૂરી રહી ગયલી વારતામાં

જંગલનું સિંહનું

અને સસલાનું

અને વૃદ્ધનું હવે શું થશે…

એની તોઈને ખબલ નથી

 .

( કમલ વોરા )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.