વધઘટ કરો – આહમદ મકરાણી

દીપના ઉજાસમાં થોડીઘણી વધઘટ કરો

જાતના સહવાસમાં થોડીઘણી વધઘટ કરો

 .

પૂમડાં માફક સહજ આકાશમાં ઊડી જઈશ;

ફૂંકથી વાતાસમાં થોડીઘણી વધઘટ કરો

 .

થૈ જશે મદહોશ, પાગલ આ ભ્રમર પણ-

ફૂલની સુવાસમાં થોડીઘણી વધઘટ કરો

 .

જિંદગીનું એક નાટક તો સતત ભજવાય છે

પાત્રની ગુંજાશમાં થોડીઘણી વધઘટ કરો

 .

માન મારું તો વધે છે યા ઘટે છે-જોઈએ,

રોજના લિબાસમાં થોડીઘણી વધઘટ કરો

 .

( આહમદ મકરાણી )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.