એ તરફ – શૈલેશ ટેવાણી

જવું જ હોય તો જરા ચાલો ને એ તરફ,

અહીં છે ઘર અજાણ તો ચાલો ને એ તરફ.

 .

દિશા બતાવી થાય છે દરવેશ પણ અલોપ,

બચી છે જરી હામ તો ચાલો ને એ તરફ.

 .

અજવાળું પણ નથી અને અંધાર પણ નથી,

રસ્તો નથી અજાણ તો ચાલો ને એ તરફ.

 .

માટીની મહેક છે અને એકાદ ગ્હેક  પણ,
ટોળું છુટી ગયું છે તો ચાલો ને એ તરફ.

 .

સરનામું આમ પણ હવે ઝાંખું થતું રહ્યું,

છૂટી ગયું છે ગામ તો ચાલો ને એ તરફ.

 .

( શૈલેશ ટેવાણી )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.