વાંચુ તને – અંજુમ ઉઝયાન્વી

મન હવે મળવા કદી લલચાય તો વાંચુ તને,

રૂપ તારું આંખથી જીરવાય તો વાંચુ તને !

 .

સાચવી રાખું જતનથી કંઠ ભીનો રાખવા,

નીર મારા ખોબલે સચવાય તો વાંચુ તને !

 .

રોજ પંપાળું બધી સંવેદના તન્હાઈમાં

તું કસુંબલ હેતમાં ઝીલાય તો વાંચુ તને !

 .

તારલા મીઠા અવાજે ગીત ગાશે પ્રીતનાં

આભમાં અવસર નવો ઉજવાય તો વાંચુ તને !

 .

માણસો ધગતા રવિની આંચથી દાઝી ગયા,

સાંજનાં શીતળ હવા લ્હેરાય તો વાંચુ તને !

 .

ઝાડ સૂકાં તું ભલે પોંખે નવી લીલાશથી

આજ મારું ભાગ્ય જો બદલાય તો વાંચુ તને !

 .

રાત ગાળે મૈકદામાં શેખ ને પંડિત બધા

ભેદ સૌની પ્યાસનો સમજાય તો વાંચુ તને !

 .

આજ તારા ઘર લગી લાવી મને મારી ગઝલ

બારીએથી તું હવે ડોકાય તો વાંચુ તને !

 .

આંખને ખાલી ચડી અંજુમ રસ્તો જોઈને

આંગણામાં તું હવે ડોકાય તો વાંચુ તને !

 .

( અંજુમ ઉઝયાન્વી )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.