હજી – ચિનુ મોદી

હતી એ હામનું ન્હાઈને હજી હમણાં જ આવ્યો છું,

રખડતા ગમનું ન્હાઈને હજી હમણાં જ આવ્યો છું.

 .

મને તું પ્હાડ ગણ તો ગણ, જરી વાંધો નથી વ્હાલા !

નદીના નામનું ન્હાઈને હજી હમણાં જ આવ્યો છું.

 .

ગલીમાં પેસતાં પ્હેલું જ આવે ઘર પુરાણું, પણ

વતનના ગામનું ન્હાઈને હજી હમણાં જ આવ્યો છું.

 .

પડે છે સાંજ પણ ટકરાય છે ક્યાં પ્યાલીઓ અહીંયા ?

બુઢા ખૈયામનું ન્હાઈને હજી હમણાં જ આવ્યો છું.

 .

સમય આપી શકે ‘ઈર્શાદ’ કલ્પ્યાં બહારનાં અચરજ

હું ચારે ધામનું ન્હાઈને હજી હમણાં જ આવ્યો છું.

 .

( ચિનુ મોદી )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.