અટકાવ તું – કુલદીપ કારિયા

અટકાવ તું ભલે ને, તો પણ ધરાર થાશે

આંખોની જેલ તોડી આંસુ ફરાર થાશે

 .

અહીંયા તો દિવસે પણ અંધારપટ છવાયું

કોઈ કહો, ખરેખર ક્યારે સવાર થાશે ?

 .

સમજવ એમને તું, છેટા રહે નહીંતર

તારા વિચાર મારા હાથેથી ઠાર થાશે

 .

વૃક્ષોની જેમ એજેવન જીવવાનું છે, અડીખમ

વરસાદ, ટાઢ, તડકો સઘળું પસાર થાશે

 .

પંખીની જેમ હું પણ બેસીશ એની માથે

સંજોગ જ્યારે જ્યારે વીજળીનો તાર થાશે

 .

( કુલદીપ કારિયા )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.