હું રહું છું – આહમદ મકરાણી

હું રહું છું હરઘડી મહેમાન થૈને,

ને પછી ચાલ્યો જઈશ આસાન થૈને.

 .

જિંદગી જીવી ગયા એ તો ખરું, પણ

કેટલું જીવ્યા ખરા ઈન્સાન થૈને ?

 .

કેટલી છે બેરૂખી આ જિંદગીમાં !

કોઈ તો આવો ગઝલ યા ગાન થૈને.

 .

અવસરો છે એક-બે છુટ્ટી ગઝલ શા,

અવસરો ગ્રંથિત મળે દીવાન થૈને.

 .

ભીની ઝરમર હરક્ષણે ભીંજવી રહે,

મેઘ-વર્ષા થૈ રહે તોફાન થૈને.

 .

( આહમદ મકરાણી )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.