તેજ આપે તે – આબિદ ભટ્ટ

તેજ આપે તે દિવાકર થાય છે,

કોડિયું રાતે પ્રભાકર થાય છે !

 .

એક તરસી દોડતી આવે નહીં,

આંખ મારી પણ સમંદર થાય છે !

.

માનવી રૂપે મળો, વળગો ગળે,

આ ધરા તો આપણું ઘર થાય છે !

 .

તું વિસર્જન જોઈ દિલને બાળ ના,

અવનવું સર્જન સમાંતર થાય છે !

 .

શ્વાસનો કબજો નહીં નિજ હાથમાં,

ત્યાં લગી ના કોઈ પગભર થાય છે.

 .

નૂરનો અભિષેક હો આકાશથી,

આદમી ત્યારે પયંબર થાય છે !

 .

( આબિદ ભટ્ટ )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.