લઘુકાવ્યો – રાકેશ હાંસલિયા

(૧)

જ્યારથી

સરકારની

નોટિસ આવી છે

ત્યારથી,

કંઈ સમજાતું નથી,

ઘર કપાતમાં ગયું છે

કે

હૃદય ??

 .

(૨)

‘મા’

ને

મગ્ન થઈ

કપડાં ધોતી જોઉં છું

ત્યારે

મનની મલિનતાઓ પણ

ધોવાઈ જાય છે !!

 .

(૩)

ધૂળમાં

ચકલીને

ન્હાતી જોઈને

મારી આંખો

થઈ ગઈ

મેઘધનુષી !!

 .

( રાકેશ હાંસલિયા )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.