ચાલતા રહીએ સતત – કિરણસિંહ ચૌહાણ

માણવા જેવી સફર છે, ચાલતા રહીએ સતત,

આપણી ગમતી ડગર છે, ચાલતા રહીએ સતત.

.

રાહ જોતી એક નજર છે, ચાલતા રહીએ સતત,

એની આ સઘળી અસર છે, ચાલતા રહીએ સતત.

.

પગલે પગલે થાકને બદલે મળે આરામ જ્યાં,

જાણે આખો રસ્તો ઘર છે, ચાલતા રહીએ સતત.

.

આટલે ઊંચે જવાનો અર્થ સમજ્યા કે નહીં ?

આપણું બહુ ઊંચું સ્તર છે, ચાલતા રહીએ સતત.

.

શ્વાસનો એક જ વિસામો કેટલો ભારે પડે,

જિંદગી બહુ માપસર છે, ચાલતા રહીએ સતત.

.

( કિરણસિંહ ચૌહાણ )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.