ખતરનાક છે – ભાવેશ ભટ્ટ

હોય કાયમની રાહત, ખતરનાક છે !

આ તમારી મુસીબત ખતરનાક છે !

.

ગાલ બીજો ધરે વાત પતતી નથી,

એક તરફી શરાફત ખતરનાક છે !

.

આમ ઈશ્વરમાં કંઈ ખાસ વાંધો નથી,

ફક્ત બેચાર બાબત ખતરનાક છે !

.

પ્રેમથી આ તિરાડોનો સ્વીકર કર,

દર્પણોની મરમ્મત ખતરનાક છે !

.

ક્યાંકની ચિઠ્ઠિ દે ક્યાંક, હાથે કરી !

એ કબૂતર તો સખ્ખત ખતરનાક છે !

.

( ભાવેશ ભટ્ટ )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.