સિવાય શું છે ? – ભગવતીકુમાર શર્મા

હોવું-ન હોવું મારું પિંજર સિવાય શું છે ?

પંખીને પીંછે પીંછે કળતર સિવાય શું છે ?

.

માનો તો આ હયતી ઈશ્વર સિવાય શું છે ?

મનો નહીં તો કેવળ સિવાય શું છે ?

.

મોતીની સાથે એને સરખાવી પણ શકો છો,

ને આમ અશ્રુબિન્દુ ઝરમર સિવાય શું છે ?

.

સૂરજની સાથે ઊગે, સૂરજની સાથે ડૂબે !

પડછાયાની આ દુનિયા હરફર સિવાય શું છે ?

.

ફૂલોનું આ મહેકવું બે-ચાર પળની ઘટના;

એની સુગંધ આખર અત્તર સિવાય શું છે ?

.

ખંખેરતા રહો જો ઊજળી એ ચાંદનીશી;

આ જિન્દગી કબીરી ચાદર સિવાય શું છે ?

.

એ વાત છે જુદી કે રસ્તો કપાતો રહે છે:

બાકી સફર આ આખી ઠોકર સિવાય શું છે ?

.

( ભગવતીકુમાર શર્મા )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.