તૈયાર છું – દિનેશ કાનાણી

ભાર વધતો જાય તારા ભારથી

એટલું રમતો નહીં સંસારથી !

.

એ હદે કિસ્મત સતાવે છે મને

આગ લગે છે હવે ઝબકારથી.

.

એક સાથે તાલીઓ પડતી રહી,

ફૂલ દોર્યું એમણે તલવારથી.

.

કેટલા દુ:ખ દૂર ચાલ્યા જાય છે,

જોગ ને સંજોગના સ્વીકારથી.

.

તું કહે ત્યાં આવવા તૈયાર છું,

તું મને બોલાવજે પડકરથી !

.

.( દિનેશ કાનાણી )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.