સાદ કરો ના અમને – ઉષા ઉપાધ્યાય

મૂળથી જઈએ ઉખડી એવો

સાદ કરો ના અમને…

.

તમે પવનનું રૂપ બાવરું

પળમાં આવી ઘેરો,

અમે ન લાવ્યાં પાંખ અમોને

ફોગટ લાગે ફેરો,

ઊડવાની રઢ જાગે એવો

સાદ કરો ના અમને…

.

જળના છાંટે જલી જવાનું

પથ્થરને ક્યાં સ્હેલ ?

રણ વચ્ચે અટવાતાં પાને

અમથી સઘળી રેલ,

જાશું કરવત-કાશી હરપળ એવો

સાદ કરો ના અમને…

.

( ઉષા ઉપાધ્યાય )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.