નિર્લેપ અવકાશ – મોક્ષય વ્યાસ

રંગ ઢોળાયા બધા અવકાશમાં,

ના રહ્યા એક્કે, સદા અવકાશમાં.

.

રોજ અંધારાં ને અજવાળાં થયાં,

રામ જાણે ક્યાં ગયાં અવકાશમાં.

.

કૈંક ઘટનાઓ સતત ઘટતી રહી,

ક્યાંય ના ડાઘા રહ્યા અવકાશમાં.

.

શોધતોચોક્કસ સ્થળે એને રહ્યો,

રૂપ સૌ જેનાં વહ્યાં અવકાશમાં.

.

એ રહ્યું નિર્લેપ નિર્મોહી સદા,

વિશ્વ કરતું આવ-જા અવકાશમાં.

.

રંગ ક્યાં અવકાશને કોઈ હતો,

ભ્રાંત જોયા ભલભલા અવકાશમાં.

.

( મોક્ષય વ્યાસ )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.