તારે આમ જ લડી લેવાનું-રાધિકા પટેલ

તારે આમ જ લડી લેવાનું;
છાને-છૂપે ખૂણામાં જઈ એકલા એકલા રડી લેવાનું…
તારે આમ જ લડી લેવાનું…!

પૂછે કોઈ કેમ અલી આ આંખો કાં સૂઝેલી લાગે;
સપનાંઓની લત પડી છે આંખો એટલે ઘેલી લાગે
જરાક અમથું હસીને પાછું સરસ બહાનું ઘડી લેવાનું…!
તારે આમ જ લડી લેવાનું…!

દરવાજા તો દરવાજા આ બારી પણ પંચાત્યું કરશે;
ડૂસકું કોઈ લીક થયું તો હવાય તારી વાતું કરશે
બથ ભરે છે ચાર સહેલી-ભીંતોએ આભડી લેવાનું…!
તારે આમ જ લડી લેવાનું…!

( રાધિકા પટેલ )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.