સમજીને-આબિદ ભટ્ટ

માણ, ક્ષણને, હજાર સમજીને,
જિંદગીને તુષાર સમજીને !

આકરી પાનખર, સકળ કાજે,
હું તો જીવ્યો બહાર સમજીને !

ભીંત છે તો જરૂર પડવાની,
કર મરામત દરાર સમજીને !

પ્રેમ પામ્યો વસંત ક્યારે ના,
તેં કર્યો વ્યવહાર સમજીને !

કર સહન વાયદા ખિલાફીને,
જુલ્મનો છે પ્રકાર સમજીને !

દર્દા મેં કેટલાંક પાળ્યાં છે,
દિલને મળશે કરાર સમજીને !

( આબિદ ભટ્ટ )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.