સવાયો થૈ ગયો-અંજુમ ઉઝયાન્વી

સમજણ બધી ઠેબે ચડાવીને, સવાયો થૈ ગયો,
આજે નવી સૃષ્ટિ સજાવીને, સવાયો થૈ ગયો !

લોકો નદીની રેતમાં પણ ચાલતાં અચકાય છે,
આ છોકરો કુબા બનાવીને, સવાયો થૈ ગયો !

ટીકા કરે રાતરાણી પણ મારા સ્વભાવની,
તું ફૂલ અત્તર નિચોવીને, સવાયો થૈ ગયો !

શ્રીફળ વધેરી આંગણે, મેં આવકારી છે ગઝલ,
તું માનતા જેવું રખાવીને, સવાયો થૈ ગયો !

ખોબા ભરી પીધો અજંપો, મેં તારી જુદાઈનો,
બે-ચાર ગઝલો તું લખાવીને, સવાયો થૈ ગયો !

ભરતો રહે છે તું ખુમારી આસ્થાના વ્યસનમાં,
રબને કદી માથું નમાવીને, સવાયો થૈ ગયો !

તું કાં મને પજવે છે હજી, હવેલીના ખ્વાબથી ?
હું ઝૂંપડું આજે વસાવીને, સવાયો થૈ ગયો !

પીડા નગરની પુછવા આવી ગયો અંજુમ તું
જખ્મો બધાના તું મિટાવીને, સવાયો થૈ ગયો !

( અંજુમ ઉઝયાન્વી )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.