ખુલ્લો પડ્યો-આબિદ ભટ્ટ

ખીણની હર ધાર પર ખુલ્લો પડ્યો,
શબ્દના આચાર પર ખુલ્લો પડ્યો.

બે ચરણના બળ ઉપર મગરૂર પણ,
ગાઢ આ અંધાર પર ખુલ્લો પડ્યો.

દોર પણ ચાલી બતાવું નટ સમો,
લાગણીના તાર પર ખુલ્લો પડ્યો.

શીદને દોડી ગયો બારી તરફ ?
ઝાંઝરે રણકાર પર ખુલ્લો પડ્યો.

કોણ પામત ભીતરી તુફાનને ?
આપના ઉપકાર પર ખુલ્લો પડ્યો.

હું થવા બીજો સીકંદર નીકળ્યો,
શ્વાસના પડકાર પર ખુલ્લો પડ્યો !

( આબિદ ભટ્ટ )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.