અમે મળીએ-ઉત્પલ ભાયાણી

અમે મળીએ છીએ ત્યારે

માત્ર વરસાદની મોસમ હોય છે

અને અમે મન મૂકીને પલળીએ છીએ

ગ્રહો બહુ જ નબળા થઈ જશે ત્યારે

કે બિલાડી આડી ઊતરશે ત્યારે

કે ડાબી આંખ ફરકશે ત્યારે

વીજળી અમારા પર ત્રાટકશે જ

પણ એથી પલળવાનું થોડું જ ગુમાવાય છે !

( ઉત્પલ ભાયાણી )

 

Share this

4 replies on “અમે મળીએ-ઉત્પલ ભાયાણી”

  1. nanpan ni yaad taji thai aavi, ane varsad ni rootu ma je retini sugandh hoi, sachu kahyu ke
    paladwanu gumaway j nahi.

    Chandra

  2. nanpan ni yaad taji thai aavi, ane varsad ni rootu ma je retini sugandh hoi, sachu kahyu ke
    paladwanu gumaway j nahi.

    Chandra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.