કબ્રમાં તિરાડ-જિગર જોષી ‘પ્રેમ’

પ્રાર્થનામાં એકસાથે કેટલું માગી શકો?

જીર્ણ વસ્ત્રોથી વરસતા આભને ઢાંકી શકો?


આપ બહુ-બહુ તો કરીએ શું શકો દુનિયા વિશે?

સત્ય જેવા સત્યને બસ ક્રોસ પર ટાંગી શકો.


અંધ આંખો, પાંગળું મન ને લથડતાં હો કદમ,

તો સફળતાને ભલા કઈ રીતથી આંબી શકો!?


કોણ ફૂલો મૂકવા આવ્યું હતું, કોને ખબર?

કબ્રમાં તિરાડ ક્યાં છે કે તમે ઝાંખી શકો?


જો, ફરી સંધ્યા સમય આવી ગયો છે પ્રેમ નો

સૂર્યને બાંધી શકો તો ક્યાં સુધી બાંધી શકો!?


( જિગર જોષી પ્રેમ )

Share this

2 replies on “કબ્રમાં તિરાડ-જિગર જોષી ‘પ્રેમ’”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.