આંગણું વાળો અને

આંગણું વાળો અને વાળી શકો નહિ

ઢોલિયો ઢાળો અને ઢાળી શકો નહિ


રોજ પીંછું ખેરવી ઊડી જતું વિહગ

કેટલું ટાળો અને ટાળી શકો નહિ


શબ્દના કાતિલ હિમાળે આવશો નહિ

હાડ અહીં ગાળો અને ગાળી શકો નહિ


ક્યાંકથી ભરપૂર, ભીની લહેર આવતાં

અશ્રુઓ ખાળો અને ખાળી શકો નહિ


આ સિતારા ચાળવાનું સાવ છે સરળ

ચાંદની ચાળો અને ચાળી શકો નહિ


( સુરેન્દ્ર કડિયા )

One thought on “આંગણું વાળો અને

  1. ક્યાંકથી ભરપૂર, ભીની લહેર આવતાં

    અશ્રુઓ ખાળો અને ખાળી શકો નહિ

    Good OnE..!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.