આખી રાત

આખી રાત વરસ્યો વરસાદ

ને તોય મારું આયખું કોરું કટ્ટ

આંખોની પાંપણો રાહ જોઈ થાકી,

ને રોઈ-રોઈ થાકી,

પણ તારો અણસાર જરાયે નહીં.


અંધારી રાત જાગી-જાગીને કાપી,

ને ઘૂંટી-ઘૂંટીને વાટી,

ને તોય રહ્યો ઓરસિયો કોરોકટ્ટ


ઉઘડે સવાર ને વેરાય તડકો,

તડકાના ફૂલો, ને ફૂલોનો તડકો

ખોબો ભરી અડાડું આંખે

ને ફૂલ બધાં બની જાય-

ઝાકળિયાં મોતી…


ને મોતી વેરાણાં છાતીના ચોકમાં,

ને તોય મારું આયખું કોરું કટ્ટ

રાત આખી વરસ્યો વરસાદ

ને તોય મારું આયખું કોરું કટ્ટ


( દુર્ગેશ ઉપાધ્યાય )

One thought on “આખી રાત

 1. ઉઘડે સવાર ને વેરાય તડકો,

  તડકાના ફૂલો, ને ફૂલોનો તડકો

  ખોબો ભરી અડાડું આંખે

  ને ફૂલ બધાં બની જાય-

  ઝાકળિયાં મોતી…
  nice WORDS! Enjoyed ! Thanks for the visit to Chandrapukar & your Comment.

Leave a Reply to DR. CHANDRAVADAN MISTRY Cancel reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.