મૃત્યુનું બીજું નામ – મુઝાફર હન્ફી

તેમને મારું આલ્બમ બતાવતાં

મેં એક તસવીર તરફ ધ્યાન ખેંચ્યું.

’જુઓ, આ છે મારો મિત્ર,

કેનિયામાં રહે છે.

અને રબ્બરની કંપનીમાં મોટો હોદ્દો ધરાવે છે’.

દુ:ખથી તેનું મોઢું પડી ગયું.

’હા, હું તેને જાણું છું, અને

મેં એની સાથે પીધું પણ છે

તે મને કેનિયામાં છ વર્ષ પહેલાં મળેલો

પણ પછીના વર્ષે જ

ટ્રેન અકસ્માતમાં ખતમ થઈ ગયો.

.

અચાનક વાતાવરણ વેદનાથી ભરાઈ ગયું

મને સમજ ન પડી – તેને સાંત્વન આપું કે મને

આવું પણ ક્યારેક થાય છે.

મારા આલ્બમના કાળા પાના પર સ્મિત રેલાવતો આ માણસ

મારે માટે આજ લગી જીવતો હતો

અને હમણાં જ મરી ગયો.

.

શું એવું છે કે

જાણવું એ મૃત્યુનું બીજું નામ છે ?

.

( મુઝાફર હન્ફી, અનુ. ઉષા ઠક્કર)

.

[મૂળ કૃતિ : ઉર્દૂ ]

Share this

4 replies on “મૃત્યુનું બીજું નામ – મુઝાફર હન્ફી”

 1. જાણવું એટલે દુખી થવું ,
  અને અજ્ઞાની રહેવું ,કેટલું આનંદી છે ,
  ગોડો માણસ,દુખી હોતો નથી ,
  બધા જાણનાર જ ,દુખ ની,કે
  ચીન્તા, ની નજીક હોય છે
  કોઈ પણ ,બનાવની ,ખબર પડવી ,
  દુખના કે સુખ નાં ,વમળોની ,સરુઆત

 2. જાણવું એટલે દુખી થવું ,
  અને અજ્ઞાની રહેવું ,કેટલું આનંદી છે ,
  ગોડો માણસ,દુખી હોતો નથી ,
  બધા જાણનાર જ ,દુખ ની,કે
  ચીન્તા, ની નજીક હોય છે
  કોઈ પણ ,બનાવની ,ખબર પડવી ,
  દુખના કે સુખ નાં ,વમળોની ,સરુઆત

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.