ખાતરી કરાવ – નટુભાઈ પંડ્યા

ચાલે છે શ્વાસોચ્છવાસ એની ખાતરી કરાવ !

તું છે હ્રદયની પાસ, એની ખાતરી કરાવ !

.

આ તો ઘુવડની જાત, નયન ખોલશે નહીં,

સૂરજ તણો પ્રકાશ, એની ખાતરી કરાવ !

.

તાકી ઉપર ન ચાલશે ચાતક હવે અહીં

લાગી છે ખરી પ્યાસ, એની ખાતરી કરાવ !

.

સામે ઊભો છું એટલું પર્યાપ્ત ત્યાં નથી

આવ્યો કરી પ્રવાસ, એની ખાતરી કરાવ !

.

સાથે મળીને લે ભલે આનંદ સિદ્ધિનો,

તારોય છે પ્રયાસ, એની ખાતરી કરાવ !

.

ગઈ રાત ને પ્રભાત થયું –  જૂની વાત છે

પ્રગટ્યો ખરો ઉજાસ, એની ખાતરી કરાવ !

.

માણસ છું એમ બોલવાથી ચાલશે નહીં,

જે લક્ષણો છે ખાસ, એની ખાતરી કરાવ !

.

( નટુભાઈ પંડ્યા )

Share this

4 replies on “ખાતરી કરાવ – નટુભાઈ પંડ્યા”

 1. karavu kjatri khotrso nahi
  vat chha vishwasni chatrso nahi

  lagni chha dilni, tahi aa vat kahi,
  chha ahinu ahi,ana rahesa pan ahi.

  kaushik

 2. karavu kjatri khotrso nahi
  vat chha vishwasni chatrso nahi

  lagni chha dilni, tahi aa vat kahi,
  chha ahinu ahi,ana rahesa pan ahi.

  kaushik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.