મારી વેદનાનું ગીત – સંદીપ ભાટિયા

લીલીકુંજાર મારી વેદનાનું ગીત

તને સંભળાવું કેમ મારા મીત !

.

લઈને ચાબુક અહીં લોક ઊભું ને મારી લાગણીનો વાંસો ઉઘાડો

લયને મારગડે પગલું મૂકું ને પડે માણસનો પડછાયો આડો

.

લીલેરા લહેકાને લણવાની રીત

તને સમજાઉં કેમ મારા મીત !

.

ઓળખના અડાબીડ જંગલમાં જાઉં ત્યારે પાંદડીઓ જોઈ રહે આડું

સિલ્લકને સાચવીને મારે શું કામ, શું રે સુખદુ:ખના સરવાળા માંડું

.

માણસને ભેટવામાં કાંઈ નથી હિત

તને સમજાવું કેમ મારા મીત !

.

( સંદીપ ભાટિયા )

Share this

2 replies on “મારી વેદનાનું ગીત – સંદીપ ભાટિયા”

  1. લઇ ને ચાબુક અહી લોક ઉભું અને મારી લાગણી નો ઉઘાડો વાંસો…speechless…!!!

  2. લઇ ને ચાબુક અહી લોક ઉભું અને મારી લાગણી નો ઉઘાડો વાંસો…speechless…!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.