એકવાર – કાજલ ઓઝા-વૈદ્ય

એકવાર – બસ એકવાર…

તું

મારી અંદર ફેલાતો જા !

.

આંખનું કાજળ – હોઠની રંગત

સાથે લઈને રેલાતો જા.

સુક્કા-સુક્કા તતડી ગયેલા,

અંગ ઉપર

તું

છાલક થઈને,

’છપાક’ દઈને, વાગ જોરથી…

.

રોમ રોમ પર

ફીણફીણ થઈ વિખરાતો જા.

બંને કાંઠા તોડી નાખી,

બસ, ધસમસતો વહી આવ તું.

બુંદ બુંદ થઈ, આખેઆખો

મારી અંદર ઠલવાતો જા.

અંગઅંગને ભીંસ દઈને

ચૂર – ચૂર કર.

.

લોહીના લયમાં ભેળવી દે તું …

રંગના કૂંડાં ભરીભરીને,

કમખા ઉપર ચિતરાતો જા.

બત્રીસ કોઠે દીવા થઈને

મારી અંદર ઝળહળતો જા.

.

( કાજલ ઓઝા-વૈદ્ય )

Share this

4 replies on “એકવાર – કાજલ ઓઝા-વૈદ્ય”

  1. કાજલ ઓઝા વૈદ્ય – હોનહાર કવિયત્રી અને આધુનિક નારીની વેદનાને વાચા આપતા લેખીકા છે. તેમને ભાવનગર સાંભળવાની તક મળી હતી.

  2. કાજલ ઓઝા વૈદ્ય – હોનહાર કવિયત્રી અને આધુનિક નારીની વેદનાને વાચા આપતા લેખીકા છે. તેમને ભાવનગર સાંભળવાની તક મળી હતી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.