સંબંધના સમુદ્રને – ‘રાઝ’ નવસારવી

સંબંધના સમુદ્રને ડહોળી રહ્યો છું હું,

નિર્મળ હૃદયના પ્રેમને ખોળી રહ્યો છું હું.

.

હું કંઈ અમસ્તો જોતો નથી એની આંખમાં,

વરસોની ઓળખાણને ખોળી રહ્યો છું હું.

.

મારી કશી દખલ નથી, દિલનો વિવેક છે,

જેના ઉપર પસંદગી ઢોળી રહ્યો છું હું.

.

નિખરીશ એવો, નિરખીને સૌ દંગ થઈ જશે,

આંસુના જળમાં ખુદને ઝબોળી રહ્યો છું હું.

.

તાસીર એની કે’શે એ અમૃત કે ઝેર છે,

જાણું છું એટલું કશું ઘોળી રહ્યો છું હું.

.

આ સ્વપ્નવત જીવનમાં કશું બીજું ના થયું,

બાળકની જેમ આંખને ચોળી રહ્યો છું હું.

.

( ‘રાઝ’ નવસારવી )

Share this

2 replies on “સંબંધના સમુદ્રને – ‘રાઝ’ નવસારવી”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.