આજની રાત – રૂમી

.

૧.

આજની રાત હું ખુશખુશાલ છું

મારા મિત્ર સાથે હું યુક્ત

વિરહની વેદનાથીમુક્ત.

નર્તન કરું છું

હું મારા પ્રિય-તમ સાથે

મારા હૃદયને કહું છું : હવે ચિંતા છોડી દે

સવારની ચાવી મેં ક્યારનીયે ફેંકી દીધી છે.

 .

૨.

એક જ આશા, અને કેવળ એક જ આશા;

તારો પ્રેમ,

એક જ શક્તિ, અને કેવળ એક જ શક્તિ;

તારો પ્રેમ.

જ્યાં સુધી મારા અણુએ અણુ તને

વણથંભ્યું આહ્વાન ન દે.

ત્યાં સુધી સમગ્ર વિશ્વ માત્ર એક ભ્રમણામાંથી

બીજી ભ્રમણામાં ચકરાયા કરે છે.

 .

૩.

જ્યારે મારા હૃદયમાં પ્રેમની વીજળી ચમકે છે

ત્યારે હું જાણું છું કે એના હૃદયમાં પણ એ

ચમકે છે, કડાકા થાય છે

અને જ્યારે ઉન્મત્ત આનંદમાં હું એનું નામ બોલું છું

ત્યારે હું જાણું છું એનો મદહોશ આવેશ

મારામાંથી જ ઊછળે છે.

 .

૪.

તને હૃદયમાં રાખી લઉં

તો કદાચ તું વિચારમાં રૂપાંતર પામે.

હું એવું તો નહીં જ કરું.

 .

તને આંખમાં ધારણ કરી લઉં

તો કદાચ તું કાંટો થઈ જાય.

હું એવું તો નહીં જ કરું.

 .

હું તો તને મારા શ્વાસમાં જ ઘૂંટીશ

જેથી તું મારી જિંદગી જ થઈ જાય.

 .

( રૂમી )

Share this

2 replies on “આજની રાત – રૂમી”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.